Новотроїцький район

Меню

Погода

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану забудови території «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) селища Сиваське Новотроїцького району Херсонської області».

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану забудови території «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) селища Сиваське Новотроїцького району Херсонської області».

Загальні положення

1) Замовник СЕО

Замовником проекту є:  Сиваська селищна рада Новотроїцького району Херсонської обл.

Підстава розроблення: згідно рішення  ХХХV сесії  Сиваської  селищної ради VIIскликання від 13.02.2018р №374

Вид та основні цілі ДДП

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Сиваської селищної  ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища .

Завданнями проекту генерального плану населеного пункту є:

—   розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів;

— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Херсонської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території та плану зонування території, будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:

—   відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

— планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

—  охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим с визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селище Сиваське Новотроїцького району.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається смт. Сиваське є:

  1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

      2.Водні ресурси:

— незадовільна якість питної води.

  1. Поводження з відходами:

— відсутність санкціонованого місця видалення відходів та його сортування.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план населеного пункту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання, щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля Херсонської області на 2018 — 2020 роки, Програма поводження з твердими побутовими відходами в Херсонській області на період до 2020 року, місцеві програми (за наявності).

 Цілі охорони довкіллявідносно виявлених екологічних проблемтериторії Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП Стратегічні цілі інших актів законодавства,

які мають відношення до виявлених проблем

1 2 3
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту. Впровадження технологій, спрямованих на

Зменшення забруднення атмосферного повітря,

шляхом встановлення зеленої захисної смуги

від магістральної автодороги.

Водні ресурси Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність 100% централізованого Зменшення скидання неочишених та недостатньо

очищених стоків у водні об’єкти.

водовідведення в селищі Будівництво, реконструкція споруд для очищення

стічних вод. системи роздільної каналізації,

каналізаційних мереж і споруд на них.

Будівництво очисної КНС типу БІОТАЛ.

Поводження з відходами Видалення, захоронения тапереробка твердих побутових відходів. Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ. Зменшення обсягів захоронения побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження. Реформування системи санітарного очищення.

Впровадження роздільного збирання сміття,

встановлення майданчиків обладнаних

контейнерами для розподілу сміття.

Модернізація діючих та будівництво нових

полігонів з метою захоронения відходів

Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерального плану населеного пункту, наступні:

—  зменшення викидів забруднюючих речовин у повітрі населених пунктів шляхом встановлення для промислових та сільськогосподарських підприємств визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон, оптимізації схем дорожнього руху.

Сиваської селищної ради

смт. Сиваське, вул. Миру,101

Новотроїцького р-ну, Херсонської обл.